TĀLR. +371 670 205 91

MOB. +371 2547 27 27

Atpakaļ zvans

Oficiāls paziņojums

Iesniegums par intelektuālā īpašuma tiesībām un atteikšanos no atbildības

Šī interneta vietne («Vietne») pieder SIA «Silver Fox» («Uzņēmums»), juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV–1013, Latvija. Šis oficiālais paziņojums («Oficiālais paziņojums») nosaka šīs Vietnes lietošanas noteikumus. Lietojot šo Vietni, jūs izsakāt savu piekrišanu noteikumiem, kas noteikti Oficiālā paziņojumā. Uzņēmumam ir tiesības jebkurā laikā izdarīt izmaiņas noteikumos, kas noteiktas šajā Oficiālā paziņojumā, kas stājas spēkā nekavējoties. Turpināšana izmantot Vietni pēc izmaiņu izdarīšanas nozīmē jūsu piekrišanu jauno noteikumu ievērošanai. Apmeklējiet regulāri šo lapu, lai iepazītos ar Oficiālā paziņojuma spēkā esošiem noteikumiem.

Intelektuālais īpašums

Visas autortiesības un citas tiesības uz intelektuālās darbības rezultātiem, kas atrodas Vietnē un tās Saturā, ieskaitot (bez ierobežojumiem) tekstus, ilustrācijas, grafiskos attēlus un kodus, kas atrodami Vietnē, kā arī tās ārējā izskatā un uztveršanā (sakopojoši «Saturs») pieder Uzņēmumam vai citiem pakalpojumu sniedzējiem. Ja nav norādīts savādāk, jums ir tiesības aplūkot, kopēt un izdrukāt Saturu tikai savai personīgai lietošanai pie nosacījuma, ka uz visām Satura kopijām un izdrukām atrodamas atzīmes par autortiesībām vai citām mantiskām tiesībām, kā arī par atteikuma no atbildības, kas izvietots Vietnē. Uzņēmums atstāj sev tiesības (taču tam nav pienākuma) jebkurā laikā izmainīt Saturu.

Izņemot augstāk norādīto, netiek pieļaujamas jebkurā formā Vietnes vai tā Satura izmaiņas vai kopēšana pilnībā vai daļēji, tajā skaitā kadrēšanas ceļā, citu vietņu vai citu publikāciju ietveršana sastāvā, vai izmantošana atvasināto darbu veidošanai. Netiek pieļauta atsauču uz Vietni izvietošana citās vietnēs bez Uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Netiek atļauta Uzņēmuma preču zīmju izmantošana bez Uzņēmuma iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Uzņēmums saglabā sev visas tiesības uz norādītajām preču zīmēm.

Izņemot augstāk norādīto, nekādi esošie Vietnē materiāli nenozīmē kaut kādu tiesību vai licenču uzrādīšanu. Uzņēmums negarantē jums tiesības uz Vietnē esošo materiālu izmantošanu, kas pieder trešajām personām, kā arī to, ka tādu materiālu izmantošanai nebūs nepieciešama tādu trešo personu atļauja. Netiek atļauta Satura izmainīšana, kā arī atzīmju par autortiesību vai atsauču uz autoru izmainīšana vai dzēšana, kas atrodamas Saturā, bez Uzņēmuma iepriekšējas atļaujas.

Atteikums no atbildības

Piekļuve Vietnei, kā arī tās Satura izmantošana tiek īstenota īpaši pēc Jūsu ieskatiem un uz savu risku. Kaut gan Uzņēmums pieņem prātīgus mērus Satura precīzuma un aktualitātes nodrošināšanai, tas neuzņemas atbildību par personu vai organizāciju darbību, kas tieši vai netieši īstenotas uz informācijas pamata, kas atrodama Vietnē vai saņemta caur to, gan Uzņēmuma, gan trešo personu pasniegta. Vietne un Saturs tiek pasniegts pēc principa «kā ir», un Uzņēmums nedod nekādu apliecinājumu vai garantiju attiecībā Vietnei un Saturam, tajā skaitā bez ierobežojuma, (i) attiecībā savlaicīgumam, aktualitātei, precīzumam, pilnībai, patiesumam, pieejamībai vai atbilstībai kaut kādam Vietnes vai Satura mērķim, (ii) attiecībā tam, ka izmantojot Vietni nerodas kļūdas, tā būs droša un nepārtraukta, (iii) ka Uzņēmums labos jebkādas kļūdas, vai ka Vietnē nebūs vīrusu vai citu kaitīgu kodu, un (iv) ka Saturs un Vietne nepārkāpj trešo personu tiesības. Cik vien tas iespējams saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, Uzņēmums atsakās no apliecinājumiem vai garantijām, kuru pasniegšana var tikt citā veidā izprasta un atsakās no atbildības attiecībā Vietnei, Saturam un to izmantošanai.

Uzņēmums (ieskaitot tā amatpersonas, direktoru, darbiniekus, aģentus vai citus pārstāvjus) neuzņemas atbildību par tiešiem, blakus, netiešiem vai analoģiskiem zaudējumiem (ieskaitot palaisto garām izdevību), kas radušies sakarā ar (i) pieeju, Vietnes izmantošanu vai neizmantošanu , Saturu vai kaut kādu saistīto interneta vietni, vai (ii) darba nespēju, kļūdu, nolaidību, traucējumiem, defektu, dīkstāvi darbā vai kavējumiem pārraidīšanā, ar datora vīrusu vai sistēmas traucējumiem.

Zaudējumu atlīdzība

Jūs apsolāties atlīdzināt zaudējumus un neiesniegt pretenzijas Uzņēmumam (ieskaitot tā amatpersonas, direktoru, darbiniekus, aģentus un citus pārstāvjus) sakarā ar atbildību, pretenzijām un izdevumiem (ieskaitot pamatotu juridisko pakalpojumu un izdevumu samaksu), kas radušies (i) šī Oficiālā paziņojuma, (ii) Vietnes vai Satura prettiesiskas izmantošanas, vai (iii) Uzņēmuma intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanas rezultātā.

Prognozes iesniegumi

Iesniegumi, kā arī cits Saturs, tiek dots tikai informatīvos mērķos un var izrādīties novecojis. Turklāt, nekādi materiāli, kas atrodas Vietnē, neizsaka no sevis ofertas, ielūgumu veikt ofertas, vai rekomendācijas nekustamā īpašuma iegādei vai pārdošanai, vai investīciju īstenošanai.

Trešo personu vietnes

Vietnē var atrasties hiperteksta atsauces uz trešo personu vietnēm. Uzņēmums sniedz šīs atsauces jūsu ērtībām un nekontrolē vietnes, pie kurām var saņemt piekļuvi vai pāriet pa tām. Uzņēmums neatbalsta, nesponsorē, nerekomendē un citā veidā neuzņemas atbildību par trešo personu vietnēm, to saturu un piekļuvi. Īpaši, Uzņēmums neuzņemas atbildību par personas intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem trešo personu vietnēs vai atbildību, sakarā ar informāciju vai slēdzienu, kas atrodami šajās vietnēs.

Pielietojamās tiesības un valoda

Šo Oficiālo paziņojumu regulē Latvijas Republikas likumdošana. Jebkādu nesaskaņu gadījumos starp Oficiālā paziņojuma tekstu krievu, angļu un latviešu valodā, prioritāte ir tekstam latviešu valodā. Spēkā stāšanās datums: 2013.gada 18.decembris.